แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
เลขประจำตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
ตำแหน่ง :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
    รายละเอียด :
   
   
รหัสส่งข้อมูล :
 


เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.